Fråga facket Fråga facket

Handslag på A-dagar

Arbetsmarknad Handslag mellan Socialdemokraterna och fackföreningarna inom Dalarnas industri (Unionen, IF Metall, GS och Pappers).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

På bilden syns Lars Nyman(GS), Peter Hultqvist (S), Marie Nilsson (IF Metall) och Patrik Sundell (Unionen) ta i hand på ett förslag för kompetensförsörjning.
På bilden syns Lars Nyman(GS), Peter Hultqvist (S), Marie Nilsson (IF Metall) och Patrik Sundell (Unionen) ta i hand på ett förslag för kompetensförsörjning. Foto: Viktor Rasjö

Den svenska modellen bygger på att det offentliga tar ett stort ansvar för utbildning och kompetensförsörjning.

I kunskapssamhället är kompetens en avgörande faktor för företagens konkurrenskraft. Utmaningen är stor att få rätt person, på rätt plats, i rätt tid, och konkurrensen om kompetensen är global. Samtidigt möter Sverige allt större utmaningar för industrins kompetensförsörjning, och mätningar visar en dyster bild inför framtiden. I Sverige är andelen nyexaminerade från naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar lägre än genomsnittet inom EU.

Den demografiska utvecklingen innebär också en utmanande generationsväxling både vad gäller ledning och personal inom industrin, särskilt i vissa delar av landet. På sikt finns det en risk för brist på framför allt industriutbildade på gymnasienivå, men även på civilingenjörer inom vissa inriktningar, i synnerhet inom dataområdet. En konkurrenskraftig industri kräver medarbetare med både rätt kunskap och hög kompetens.

Den höga förändringstakten i samhället sätter press på det samlade kompetensförsörjningssystemet som måste möta de nya kunskaps- och kompetensbehov som växer fram. Den tilltagande specialiseringen medför därtill en tilltagande matchningsproblematik.

Att förändringstakten är hög medför att kunskaper och kompetenser snabbt kan bli omoderna. Det sätter vikten av livslångt lärande i fokus. Det handlar om kontinuerlig kompetensutveckling på arbetsplatsen, men också om möjligheter till omskolning och karriärväxling eller möjligheter till återkommande högskoleutbildning.

Förmågan att attrahera människor med olika kompetenser och bakgrund är avgörande för näringslivet och industrins utveckling. För detta behövs en helhetssyn och sektorssamordning som skapar attraktiva livs- och boendemiljöer i hela landet.

Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för en nyindustrialiseringsstrategi. Kompetensförsörjningssystemet måste fungera och ett stort ansvar ligger här på det offentliga, men även industrin och den industrinära tjänstesektorn har stora möjligheter att påverka industrins attraktionskraft och förutsättningarna för livslångt lärande. 


Om Dalarna ska kunna utvecklas och växa krävs det att vi alltid ligger i framkant runt kompetens och utbildning. Kompetensförsörjning är helt avgörande för Dalarnas tillväxt, arbetstillfällen och företagande. Det är också centralt för alla människor möjlighet till omställning vid förändrade förutsättningar för arbete.

Industrin i Dalarna är i stora delar världsledande. Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Sverige och Dalarna driver utvecklingen framåt. Utan en ständig strukturomvandling och en politik som främjar innovation i hela landet stannar Sveriges tillväxt upp.

Men styrkan i svensk industri bygger också på mötet mellan människa och teknik och mellan arbetsmarknadens parter i en omvärld i förändring. I en snabb teknisk utveckling behöver anställdas kunskaper och färdigheter snabbt kunna uppgraderas. Det kan vara skillnaden mellan stark internationell konkurrenskraft eller neddragningar och uppsägningar.

Socialdemokraterna och fackföreningarna inom Dalarnas industri vet att kompetensutveckling och kompetensförsörjning är helt avgörande för industrins konkurrenskraft och medlemmarnas möjlighet till trygga och utvecklande arbeten i framtiden.

Därför tar vi i hand på:

  • att skapa ett regionalt industriråd i region Dalarnas regi för att hantera kompetensförsörjning på kort och lång sikt i industrin. Rådets arbete och ramar fastställs av regionstyrelsen. 
  • att rådet har till uppgift att identifiera utbildningsbehov, strategiskt skapa relevanta utbildningar och samordna dessa. 
  • att rådet samordnar insatser som ökar intresset för att jobba inom industrin. 
  • att rådet består av representanter från följande organisationer: förtroendevalda ur regionfullmäktige/kommunerna, näringslivet, berörda fackföreningar, Arbetsförmedlingen, högskolan, Teknikcollege, gymnasieskolan, vuxenutbildning och andra relevanta utbildningsanordnare. 


Detta med förutsättning att Socialdemokraterna i Dalarna ingår i styrande regionmajoritet efter valet 2018. Handslaget presenterades på A-dagarna i Mora 26 januari 2018.

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.